Торкрет

 

 

 

 

ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТОРКРЕТ И ПРЪСКАН БЕТОН -

"МОКЪР" СПОСОБ

 

REED C50SS Shotcrete Pump

Система за "мокро" торкретиране

Машина за "мокро" торкретиране

 

„Мокрото” торкретиране (безкофражно изграждане на бетонни и ст.б. конструкции) се базира на работа със заводски произведени под сертифициран контрол „нарочно” проектирани и гъвкаво оптимизирани да отговорят на специфични технически исквания  и условия на експлоатация бетонни смеси, с потенциал за многофакторна оптимизация по отношение на състава – вариативност в избора на тип цимент, прецизно фракционирани добавъчни материали, специални силно водоредуциращи химични добавки, специфични високоефективни дълбочинно-капилярни кристализатори и полимерни модификатори, хибридна дисперсна армировка от различни типове влакна (фибри) и пр.

Основните предимствана метода са много високите физико-механични показатели на положения бетон при абсолютна хомогенност и плътност на бетонното сечение (за разлика от торкретбетоните, положени по т.н. "сух" метод), повишената производителност, възможности за постигане на дебел слой при едноктактово полагане (над 10-15 cm), сведена до абсолютен минимум субективност по време на изпълнението и повишена степен на екологичност при хомогенизиране на състави и полагане в реални производствени условия.

Предварителните икономически сравнения показват (при равни технически характеристики, достатъчен обем на работа и възможност за съкращаване на сроковете за изпълнение) ДОМИНИРАЩИ ПРЕДИМСТВА НА „МОКРОТО” ТОРКРЕТИРАНЕ.

 

Структурна нееднородност на бетонното сечение при "сухо" торкретиране на множество тънки единични слоеве

Структурна еднородност и непроницаемост на бетонното сечение при "мокро" торкретиране

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНОВАТИВНИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ХИБРИДНО ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ СЪСТАВИ ЗА ТОРКРЕТИРАНЕ С ВКЛЮЧЕНИ КАПИЛЯРНИ ВЪТРЕШНО-КРИСТАЛИЗАЦИОННИ ХИМИЧНИ ДОБАВКИ ОТ НАЙ-НОВО 4-ТО ПОКОЛЕНИЕ (4-G)

 

 

 

 

 

 

Krystaline 4-G technology е иновативна система за получаване на водоплътни бетони с повишена дълготрайност и устойчивост при експлоатация в обикновени и агресивни условия, базирана на ефективното действие на най-ново поколение кристализиращи химични добавки, които реагират каталитично с продуктите на хидратация на цимента в бетона, като формират нови твърди неразтворими продукти, които запълват и плътно затварят капилярно-порьозната структура на бетонното сечение в цялата му дълбочина.

Характерна особеност на новата технология е, че в присъствие на вода  и влага с различен произход в различни експлоатационни периоди, допълнителната реакция се възобновява и активира своевременно, формирайни нова кристална структура, която перманентно стопира проникването на вода и агресивни агенти (вкл. и активни течове), със забeлежителна способност и автогенно да запълва (затваря) възникнали пукнатини в бетонното сечение (self-healing ability).

ОТДЕЛНИ ФАЗИ НА ХОМОГЕНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНАТА БЕТОННА СМЕС ЗА ТОРКРЕТИРАНЕ

 

Централизирано приготвяне на бетонната смес за торкретиране

 

Фибри за дисперсно армиране

Дълочинни капирялно-кристализиращи добавки

Високоефективни силно водоредуциращи добавки

 

Хомогенизиране на бетонната смес за торкретиране

Контрол на консистенцията на бетонната смес за торкретиране

     

 

 

ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=MNsf9E-Z6I4

 

 

  1. СТРУКТУРНО УСИЛВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ

https://www.alo.bg/user_files/t/torkretexpert/5842662_105399817_big.jpg

 

 

  1. РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВАВАНЕ И

СТРУКТУРНО УСИЛВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ  КОНСТРУКЦИИ НА ЖИЛИЩНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

 

Подготовка за торкретиране

 

 

 

Монтиране на допълнителна стоманена армировка

 

Изпълнение на торкретните работи

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. УКРЕПВАНЕ НА ОТКОСИ И СКАТОВЕ

Безкофражно изграждане на защитни котловани на петролни бази

 

Укрепване на земни и скални откоси чрез торкретиране

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ

Торкретни работи при изкопи до съществуващи сгради

 

Торкретни работи върху пилоти

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА, ВКЛ. ВЪРХУ КАМЕННА ЗИДАРИЯ

 

  1. МЕТРОСТАНЦИИ

Специализирани торкретни работи за оформяне на носещи стени

 

 

  1. БЕЗКОФРАЖНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ

 

 

 

 

 

 

  1. РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТ.Б. КОНСТРУКЦИИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ГОЛЕМИ ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСЕН КОНТРОЛ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ И СТРУКТУРНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ИНОВАТИВНИТЕ ТОРКРЕТБЕТОНИ

 

 

 

Сондажни ядки за лабораторни изпитвания

Ултразвуково прозвучаване

Определяне якостта на натиск

Опередляне модул на еластични деформации

Степен на водонепропускливост

Якост на опън чрез разцепване ("Бразилски" метод)

 

 

 

 

Изпитване на мразоустойчивост

Опередляне адхезия към "стар" бетон

Рентгенов апарат “Brucker” D8 -  рентгенов фазов анализ

 

 

Термограф SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC/MS up to 2400 K Setaram - диференциално-термичен анализ

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизирана статично-обемна адсорбционна апаратура Quantachrome Instruments NOVA 1200е (USA) - ВЕТ-метод

 

Обща порьозност на торкретбетона

Разпределение на порите по диаметър

 

 

 

 

Auto Pore 9200, MICROMERITICS - живачна порозиметрия (Pore volume distribution by pore diameter)

 

За първи път в Европа и България се използват методите на компютърната томография за определяне порьозността на иновативни състави за торкретиране

CT_IICT

IMG_1080

 

Компютърен томограф, тип Nikon XT H 225

Пробно тяло бетон по време на тест

Визуализация на порьозната структура

 

 

 

 

 

Разработените нови високотехнологични състави за торкретиране по "мокър" способ по отношение на якостно-деформационните си и структурни характеристики демонстрират стойности, присъщи на високотехнологичните торкретбетони от най-ново поколение -  високи якости, модул на еластични деформации и степен на мразоустойчивост, които, съчетани с доказаната висока степен (с тенденция към увеличаване в процеса на експлоатация) структурна непроницаемост за агресивни агенти и способност за самовъзстановяване на пукнатини от различен произход.

Всичко това ги прави напълно приложими от технико-икономическа гледна точка за изпълнение на разнообразни ремонтно-възстановителни работи и такива за структурно укрепване в различни технологични условия.

 

 

 

 

 

 

 

Последни обекти

от категория Торкрет